KUNSTKRING LAZERNIJ vzw
HOME
Het Ateljee  Activiteiten Verslagen en mededelingen GeschiedenisK

          

VERSLAGEN EN MEDEDELINGEN

Op deze pagina zullen regelmatig verslagen van voorbije activiteiten verschijnen en ook interessante mededelingen voor leden en niet leden. 

- volgende vergadering: nog niet bepaald

- Algemene vergadering: voor bestuursleden, begeleiders en leden algemene vergadering begin 2021

- vanaf 2015 is er een bijkomende groepstentoonstelling "voorjaarstentoonstelling" gratis voor alle exposerende leden en de tentoonstelling is vrij, dus geen thema.

- de ereleden 2020 ontvangen een kunstwerk gemaakt door Emiel Van Hoof, August Cornelis, Maurice Vermeylen, Nele Huyghens, Albert van Memsbrugge of Ria Caluyn. Dit wordt hen overhandigd tijdens de voorjaarstentoonstelling in 2020.

 

- op 26 april 2020 overleed Herman Baeyens, kunstschilder, ex lid en ex bestuurslid van Kunstkring Lazernij vzw. Hij was 84 jaar

Op 16 oktober 2020 overleed Louis Broothaers, hij was één van de eerste leden bij de oprichting van de kring in 1978,

 hij was beeldhouwer zowel in steen als in hout, hij was 82 jaar.

 -ONZE KUNST ATELIERS
De verschillende kunst ateliers , zijn na enkele voorafgaande vergaderingen gestart onmiddellijk na de succesvolle open deurdagen van 5 en 6 januari 1991. Onze eerste ateliers waren: aquarel, olieverf, tekenen en kalligrafie. Dit betekent dat de ateliers in januari 2021 dertig jaar bestaan
Op 14 juni 1991 werd al een eerste evaluatie tentoonstelling gehouden in onze Galerie.
Op zaterdag 19 september 1992 wordt de zolder officieel in gebruik genomen en werd geopend door de toenmalige burgemeester Francis van den Eede.

 

De zolder van Galerie Lazarus werd volledig her ingericht en flink verbeterd (vloerbedekking, ingemaakte kasten met schuifdeuren edm.)daarnaast werd ook de electriciteits leiding van de ganse galerie vernieuwd. Er werd gewerkt van 15 maart tot 15 juni 2020.
Proficiat voor de helpers en vele dank.
   
 

-FEEST

*In 2013 bestaat de Kunstkring Lazernij vzw 35 jaar. Dat wordt gevierd door o.a. twee grote tentoonstellingen: een eerste in het gemeentehuis van Rumst (deelgemeente Reet) vanaf 8 maart waaraan alle bestuursleden en begeleiders hun medewerking verlenen en dan een tweede in april in de zalen van Lazaruskapel en galerie Lazarus waaraan de exposerende leden deelnemen.
*In 2013 is Kunstkring Lazernij vzw 25 jaar eigenaar van Galerie Lazarus. Inderdaad het gebouw werd in 1988 aangekocht. Reeds vanaf het ontstaan, zelfs toen de kring nog het gebouw huurde, heeft de kring zich ingezet voor het behoud van het beschermde dorpsgezicht waarvan de galerie deel uitmaakt en dit alleen zonder enig subsidie.

* In 2018 is Kunstkring Lazernij vzw 4O jaar.

Dat zal wellicht gevierd worden maar hoe, interessante ideeën zijn welkom.
   Er wordt een jubileumboek gepland waarin naast enkele algemeenheden over de kring ook alle exposerende leden en de kunst ateliers aan bod komen met een korte tekst en enkele foto's. In februari wordt in de zalen van Lazaruskapel en in Galerie Lazarus een grote feesttentoonstelling ingericht met werken van alle exposerende leden

voorpagina jubileumboek 40

 

 In februari 2018 werd een jubileum boek samen gesteld waarin alle exposerende leden en alle ateliers zich konden voorstellen.

 

                                                                     

 

In januari 2019 werd een brochure samen gesteld door de erevoorzitter André De Brabandere, een feest brochure waarin getracht werd 40 jaar geschiedenis van Kunstkring Lazernij vzw in tekst en beeld weer te geven. 

                                                                                                                                                               

 

 

PRIVACY VERKLARING

Kunstkring Lazernij vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over
(welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er
alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Kunstkring Lazernij vzw
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
deze Privacy verklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat
de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.
Als Kunstkring Lazernij vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Kunstkring Lazernij vzw
Lazarusstraat 8
2840 RUMST
Jeanine.van.durme@telenet.be
015/32 18 36
Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Kunstkring Lazernij vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Kunstkring Lazernij vzw
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen
(en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen.
Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen
verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan
is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht
deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking
daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of
wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn:
Kunstkring Lazernij vzw
bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.
Beveiliging van de gegevens:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Kunstkring Lazernij vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als
daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
Persoonsgegevens
Uw rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke
wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met
ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website
www.lazernij.be ). (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je
sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
Wijziging privacy statement:
Kunstkring Lazernij vzw
kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 31 maart 2018
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.